THN.DK


ADVOKATFIRMAET TROELS HELMER NIELSEN


Advokat Troels Helmer Nielsen driver advokatvirksomhed i Advokatfirmaet Troels Helmer Nielsen, som er en enkeltmandsvirksomhed. Virksomhedens kontaktoplysninger mv. er følgende:


Advokat Troels Helmer Nielsen

Ordrup Have 9

2920 Charlottenlund,


Telefon: +45 28 30 26 48

E-mail: troels@thn.dk

Virksomhedens CVR nr.:er 32 18 72 85


Advokat Troels Helmer Nielsen, der er beskikket som advokat af Justitsministeriet, er en del af Advokatsamfundet.


For advokatvirksomheden er tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af advokatsamfundet fastsatte regler. Aftale herom er indgået med


HDI Gerling Forsikring

Indiakaj 6, 1.

2100 København Ø,

Telefon +45 33 36 95 95


Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.


Advokatvirksomheden har klientkonto i Danske Bank.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, uanset om beløbet er indestående på flere konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.


Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt eller er bestemt hovedsageligt til ikke-erhvervsmæssigt eller erhvervsmæssige formål, idet dækningsmaksimum i så fald er til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet er på en eller flere særskilte konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Advokatvirksomheden anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting.


Opstår en tvist om et af advokatfirmaet faktureret honorar og/eller utilfredshed med advokatens adfærd, kan klienten klage over honoraret  og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


*****


Denne hjemmeside er etableret med henblik på opfyldelse af krav til enhver advokat om at give advokatens klienter kontaktoplysninger, oplysninger om den form, hvori advokatvirksomheden udøves og oplysning om forsikringsforhold mv., jf. oversigt over oplysningspligterne på Advokatsamfundets hjemmeside.